เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น English for Beginners

เป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่เริ่มต้น จนอ่านออก เขียนได้

จำนวนชั่วโมง : 30 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อย
หรือไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนประโยคภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่าน และเขียนไทยได้

รายละเอียดของหลักสูตร

 • ฝึกเขียน และฝึกอ่าน พยัญชนะ และ สระของภาษาอังกฤษทั้งหมด A-Z (26 ตัว)
 • เรียนรู้วิธีการเทียบเสียงของพยัญชนะ และสระภาษาอังกฤษ กับพยัญชนะ
  และสระภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสะกด และออกเสียงตามได้
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้วิธีการนำคำศัพท์มาเรียงต่อกันให้เป็นประโยคอย่างง่าย ทั้งประโยคคำถาม
  ปฏิเสธ และบอกเล่า
 • ฝึกออกเสียง ได้แก่การเน้นเสียง ลดเสียง และการเชื่อมเสียงในขั้นเบื้องต้น
  เพื่อให้ชาวต่างชาติฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • ฝึกสนทนาจากประโยคง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
  การบอกจำนวนตัวเลข วัน เวลา สี
  อุณหภูมิ การทักทาย การถาม และการตอบคำถาม เป็นต้น

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนต้องสามารถสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอ่านออกเสียงคำ
ได้อย่างถูกต้อง สามารถพูด และเขียนประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ เพื่อใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้

 
         
     
 
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี