เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 1


หลังจากที่ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการสร้างประโยค และหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน
ในขั้นเบื้องต้นแล้วจากหลักสูตร The Structure 1,2 และ 3 สำหรับหลักสูตรนี้จะนำเอาหลักการทั้งหมด
ที่ได้เรียนมาแล้วนั้น มาประยุกต์ใช้ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำ
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร The Structure 3

รายละเอียดของหลักสูตร
Verb Subject Agreement หมายถึง การเลือกใช้กริยา (Verb) ให้สอดคล้องกับประธาน
(Subject) ของประโยค ซึ่งรวมถึงกฎยกเว้น 15 กฎ ที่ใช้ทั้งในการพูด และการเขียน
ได้อย่างถูกต้อง

เรียนการใช้ Tense ที่นิยมใช้ในวงการธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ และถูกต้อง

เรียนหลักไวยากรณ์ย่อย ๆ ที่ใช้ในการเขียน และการพูด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Infinitive & Gerund,
If clause, Relative clause เป็นต้น

เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถนำหลักการใช้
Tense ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสั้นๆ ตามลำดับเหตุการณ์
ได้ตามที่ผู้เรียนต้องการสื่อได้โดยอัตโนมัติ

 
         
     
 
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี