เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 เรียนรู้วิธีการนำคำศัพท์ (Vocabulary) มาเรียงต่อกันให้เป็นประโยค ทั้งประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ
และคำถาม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่รู้คำศัพท์ (Vocabulary) และความหมายของคำศัพท์ (Meaning)
รวมถึงการสะกดคำศัพท์ (Spelling) แต่ไม่สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตร
เริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานในเรื่องการใช้คำศัพท์ (Vocabulary) ตามชนิดของคำ (Part of Speech)
และหน้าที่ของคำ (Function of a Word)

การใช้คำศัพท์ตามชนิดของคำได้แก่

 • คำนาม (Noun)
 • คำสรรพนาม (Pronoun)
 • คำกริยา (Verb)
 • คำคุณศัพท์ (Adjective)
 • คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
 • คำบุพบท (Preposition)
 • คำสันธาน (Conjunction)
 • คำอุทาน (Interjection)
 • คำนำหน้าคำนาม (Determiner)
 • คำนำหน้า Determiner (Pre-determiner)

การใช้คำศัพท์ตามตำแหน่งหน้าที่ ได้แก่

 • ประธาน (Subject)
 • กริยา (Verb)
 • กรรม (Object)
 • ส่วนเติมเต็ม (Complement)
 • ตัวขยายความ (Modifier)

เมื่อได้รู้ถึงชนิดและหน้าที่ของคำแล้ว ผู้เรียนจะมีหลักในการแปลความหมายของคำ
(Meaning of a Word) นั้น ๆ ตามชนิดและหน้าที่ของคำ พร้อมกับเรียนรู้ถึงวิธีการวางคำ
(Position of a Word) ตามตำแหน่งต่าง ๆ ในประโยค จึงทำให้ผู้เรียนมีหลักในการลำดับ
คำในประโยค (Sentence Word Order) และสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (English
Sentence Building) เพื่อใช้พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการใช้
กลุ่มคำประเภทบุพบทวลี (Prepositional Phrase) ว่ามีตำแหน่งและหน้าที่อย่างไรในประโยค

เจาะลึกชนิด และหน้าที่ของคำกริยา (Verb) วิธีการใช้กริยาในการแสดงภาพเหตุการณ์ (Tenses)
หรือ การใช้ Modal Verbs เพื่อแสดงอารมณ์ (Mood) หรือ แสดงความคิดเห็น (Attitudes) ต่าง ๆ
ของผู้พูด หรือผู้เขียนได้ ทั้ง  Active Voice และ Passive Voice นอกจากนี้ยังเสริมเนื้อหาเรื่องการ
ใช้กลุ่มกริยา (Phrasal Verb) ที่จำเป็นอีกด้วย

เน้นการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ในประโยค ได้แก่ ประธาน (Subject), กริยา (Verb),
กรรม (Object), ส่วนเติมเต็ม (Complement), ตัวขยายความ (Modifier) เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างของภาษาอังกฤษ กับโครงสร้างของภาษาไทยว่ามีความเหมือน
และต่างกันอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ได้ทั้งรูปแบบบอกเล่า
(Affirmative) ปฏิเสธ (Negative) และการตั้งคำถาม ทั้งในแบบ Yes-No Question, Tag Question,
Wh-H Question, การใช้ The Imperative และการใช้โครงสร้าง There be ซึ่งในหลักสูตรนี้
ผู้เรียนจะสามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้ 2 ประเภทดังนี้

 • ประโยคความเดียว (Simple Sentence)
 • ประโยคความรวม (Compound Sentence)

และในการสร้างประโยคทั้ง 2 ประเภทนี้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ถึงการใช้ตัวเชื่อม 2 ประเภท
ด้วยกันคือ Coordinating Conjunction และ Correlative Conjunction ด้วย

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถ...

 • เขียนและพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้คำศัพท์ชนิดต่าง ๆ ได้ครบ 10 ชนิด และกลุ่มคำประเภทบุพบทวลี (Prepositional Phrase)
  การใช้ There be, การใช้ Tag Question, การใช้ The Imperative รวมถึงการใช้ตัวเชื่อม
  ประเภทต่าง ๆ มาสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง ทั้งประโยคความเดียว (Simple Sentence)
  และประโยคความรวม (Compound Sentence) ในรูปแบบบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
  รวมทั้งสามารถใช้คำกริยาแสดงภาพเหตุการณ์ 5 เหตุการณ์ ได้แก่
 • Present Simple Tense
 • Present Continuous Tense
 • Present Perfect Tense
 • Past Simple Tense
 • Future Simple Tense

นอกจากนั้นผู้เรียนจะสามารถใช้กริยา ประเภท Modal Verbs เพื่อแสดงอารมณ์ (Mood)
หรือความคิดเห็น (Attitudes) ได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ Active Voice และ
Passive Voice และสามารถนำ Phrasal Verb ไปใช้งานได้

 
         
     
 
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี