เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 2

เป็นหลักสูตรการเขียนที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตร The Structure 1 ซึ่งในหลักสูตรนี้
จะเจาะลึกในเรื่องการใช้กลุ่มคำ (Phrase) ชนิดต่าง ๆ และอนุประโยค
(Clause) ทุกชนิดที่จำเป็นต่องานเขียน เพื่อให้งานเขียนมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น

กลุ่มคำชนิดต่าง ๆ ได้แก่

 • Prepositional Phrase
 • Infinitive Phrase
 • Gerund Phrase
 • Present Participle Phrase
 • Past Participle Phrase
 • Perfect Participle Phrase

อนุประโยคความรอง (Dependent Clause/ Subordinate Clause) ได้แก่

 • Noun Clause
 • Adjective Clause
 • Adverb Clause  ข้อแนะนำ
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตร The Structure 1
  และสามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี โดยวัดจากผลคะแนน Post-test
  ของหลักสูตร The Structure 1 ซึ่งไม่ควรต่ำกว่า 70%

  รายละเอียดของหลักสูตร
  เจาะลึกวิธีการใช้กลุ่มคำ (Phrase) ชนิดต่าง ๆ และอนุประโยค (Clause) ทุกชนิด
  มาใช้สร้างประโยคทั้ง 4 รูปแบบได้แก่
 • Simple Sentence
 • Compound Sentence
 • Complex Sentence
 • Compound-Complex Sentence

เจาะลึกการใช้กริยาแสดงภาพเหตุการณ์ครบทั้ง 12 เหตุการณ์ได้แก่
 • Present Simple Tense
 • Present Continuous Tense
 • Present Perfect Tense
 • Present Perfect Continuous Tense
 • Past Simple Tense
 • Past Continuous Tense
 • Past Perfect Tense
 • Past Perfect Continuous Tense
 • Future Simple Tense
 • Future Continuous Tense
 • Future Perfect Tense
 • Future Perfect Continuous Tense

นอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้กริยา ประเภท Modal Verb ได้ครบทุกมิติ
เพื่อแสดงอารมณ์ (Mood) หรือความคิดเห็น (Attitude) ได้หลากหลายยิ่งขึ้นทั้ง
รูปแบบ Active Voice และ Passive Voiceเจาะลึกการใช้ตัวเชื่อมครบทุกประเภท
(Coordination Versus Subordination)
 • Coordinating Conjunction
 • Correlative Conjunction
 • Conjunction Adverb
 • การใช้ Semi Colon แทน Conjunction
 • Subordinating Conjunction

การใช้ Direct And Indirect Speech

การใช้ Conditional Sentence (if….sentence/ Wish…Sentence)

การใช้ Subjunctive

การใช้ Punctuation


เป้าหมาย
 • ผู้เรียนสามารถใช้กลุ่มคำ (Phrase) ประเภทต่าง ๆ อนุประโยค
  ใจความหลัก(Independent Clause/Main Clause) และอนุประโยค
  ใจความรองทุกประเภท (Dependent Clause/Subordinate Clause)
  มาใช้สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 รูปแบบ
  ได้แก่ Simple Sentence, Compound Sentence,
  Complex Sentence, Compound-Complex Sentence
 • ผู้เรียนสามารถใช้กริยาแสดงภาพเหตุการณ์ได้ครบทั้ง 12 เหตุการณ์
  และใช้ Modal Verb แสดงถึงอารมณ์ (Mood) หรือความคิดเห็น (Attitude)
  ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
 • ผู้เรียนสามารถแปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  และแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
  และมีความหลากหลายในการใช้โครงสร้างของประโยคเพื่อการสื่อสาร
  ในระดับปฏิบัติการ
 
         
     
 
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี