เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน เรียนภาษาอังกฤษ ราคาและโปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ คำถามเรียนภาษาอังกฤษที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน เรียนภาษาอังกฤษ  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
 
     
 
 

 
 
 

วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 1 เรียนภาษาอังกฤษ
 

วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 1
(The Structure 1)

เรียนรู้วิธีการนำคำศัพท์ (Vocabulary)
มาเรียงต่อกันให้เป็นประโยค ทั้งประโยคบอกเล่า
ปฏิเสธ และคำถามซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้วิธี
การสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อใช้
สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 

วิธีการสร้างประโยคเรียนภาษาอังกฤษ 2 เรียนภาษาอังกฤษ
 

วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 2
(The Structure 2)

เป็นหลักสูตรการเขียนที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตร The Structure 1 ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเจาะลึกในเรื่องการใช้ กลุ่มคำ (Phrases) ชนิดต่าง ๆ
และอนุประโยค (Clauses) ทุกชนิดที่จำเป็นต่องานเขียน...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
 
 
 

วิธีการสร้างประโยคเรียนภาษาอังกฤษ 3 เรียนภาษาอังกฤษ
 

วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 3
(The Structure 3)

เป็นหลักสูตรที่ประมวลความรู้มาจาก
หลักสูตร The Structure 1&2 มาเสริมต่อในหัวข้อเรื่อง ที่จำเป็นต่องานเขียน
เพิ่มลูกเล่นทางภาษาให้มีความหลากหลาย
และดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น...

    อ่านรายละเอียด เรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
 

วิธีการสร้างประโยคเรียนภาษาอังกฤษ 2 เรียนภาษาอังกฤษ
 

วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 4
(The Structure 4)

เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการใช้
้รูปแบบที่ผิดพลาดซึ่งมักจะเกิดอยู่เสมอ ซึ่งแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มักจะผิดพลาด
เช่นเดียวกัน

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
 
     
     
 

 
 
 

ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 1 เรียนภาษาอังกฤษ
 

ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 1
(Practical English Grammar Tense Usage One : PGT1)

หลังจากที่ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการสร้างประโยค และหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานใน
ขั้นเบื้องต้นแล้วจากหลักสูตร The Structure 1,2 และ 3
สำหรับหลักสูตรนี้ จะนำ...

    อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 

ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ เรียนภาษาอังกฤษ

 

ไวยากรณ์เชิงประยุกต์
(Practical English Grammar Tense Usage Two : PGT2)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PGT1 สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่งานเขียนเชิงวิชาการ...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
 
 
 

เทคนิคการอ่านและเพิ่มพูนคำศัพท์ เรียนภาษาอังกฤษ
 

เทคนิคการอ่านและเพิ่มพูนคำศัพท์
(Reading and Vocabulary Development)

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เช่นการอ่านจับใจความสำคัญ การแปลความจากเรื่องที่อ่าน และการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 

การเขียนเชิงวิชาการ เรียนภาษาอังกฤษ

 

การเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Writing)

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนของผู้เรียนให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเทคนิคงานเขียน...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
 
 
 
การเขียนเชิงธุรกิจ เรียนภาษาอังกฤษ

 

การเขียนเชิงธุรกิจ
(Business Writing)

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนจดหมาย
โต้ตอบทางธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
     
 
     
     
 

 
 
 
การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 

การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
4 Levels (8 Parts)
(General English Conversation)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่จบหลักสูตร The Structure 1 ขึ้นไป...

    อ่านรายละเอียดอ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพิ่มเติม
 

สนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / 3 Levels เรียนภาษาอังกฤษ

 

สนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / 3 Levels
(English for Business Communication)

เหมาะสำหรับผู้เรียนทีผ่านการเรียนหลักสูตร
Business writing ขึ้นไป...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
 
     
     
 

 
 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนภาษาอังกฤษ
 

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
(English for Beginners)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้และ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยหรือ
ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเน้น
การเรียน การสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม...

    อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 

การออกเสียงและการฟัง เรียนภาษาอังกฤษ
 

การออกเสียงและการฟัง
(Pronunciation and Listening)

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงโดยเฉพาะ โดยเลียนแบบการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง ตามแบบฉบับเจ้าของภาษา...

   
อ่านรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 
 
     
     
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี