Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
1 2
 
 
 

 
 
 
     
 
 
  THE STRUCTURE เข้าใจปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ด้วยประสบการณ์สอนคนไทยมาแล้วมากกว่า 15,000 คน  
 
   
 

English Language Training for Corporate
อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับ องค์กร บริษัท

จุดเด่น

- ผู้สอนของสถาบันฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนอย่าง
  ต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ

- กำหนดวัน เวลาเรียน และสถานที่เรียน (ในสถาบันฯ
  หรือนอกสถาบันฯ) ได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร

- มีการประเมินผลและรายงานผลการเรียนของผู้เรียน
  แต่ละคนอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเรียน (Pre-Test) ขณะเรียน
  (Mid-Test) และหลังเรียน (Post-Test)เพื่อติดตามความ
  คืบหน้าของผู้เรียนและวัดประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
  เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับการใช้งานและความ
  สามารถของผู้เรียนแต่ละกลุ่มรวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ
  จัดทำเอกสารทางวิชาการเสริมพิเศษนอกเหนือจากตำรา
  เรียนเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนแต่ละกลุ่มต่อไป

 
 
 
 
 
         
  อาจารย์ผู้สอนคนไทย     อาจารย์ชาวต่างชาติ
 
ทุกหลักสูตร                                ชั่วโมงละ 700 บาท
   
ทุกหลักสูตร                                     ชั่วโมงละ 700 บาท
 
   
 
 
 
 
- เรียนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
- กรณีเรียนมากกว่า 1 ท่าน ท่านแรกราคาปกติ ท่านต่อไปชำระเพิ่มท่านละ 100 บาท/ชั่วโมง
- กรณีเรียนนอกสถาบันฯ คิดค่าเดินทางตามระยะทาง (จากสถาบันฯ – สถานที่เรียน)
 
 
 
 
 
 
     
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี