กรอกข้อมูลของคุณได้เลยค่ะ
ชื่อ-สกุล : *
อายุ : *
อีเมล : *
อาชีพ : *
โทรศัพท์มือถือ : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด/เขต :
*

 แบบทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 


  จงเลือกตัวเลือกให้เหมาะสมกับข้อความในแต่ละประโยค

 1) __________ that I bought last week don't fit.
  a)  A shoe
  b)  New shoe
  c)  The shoes.
  d)  Shoes
 
 2) __________ cause a lot of pollution.
  a)  A car
  b)  The car
  c)  Cars
  d)  Any car
 
 3) __________ in that bottle isn't pure.
  a) The water
  b) A water
  c) Water
  d) Watering
 
 4) We saw __________ children in the park.
  a) some
  b) much
  c) a
  d) any
 
 5) Do you have __________ cold drinking water?
  a) many
  b) any
  c) few
  d) an
 
 6) That's not Susan's homework, it's __________.
  a) my
  b) mine
  c) me
  c) I
 
 7) This can't be your car because you parked __________ over there.
  a) yours
  b) your
  c) you
  d) you're
 
 8) Are these your keys, or are they __________ ?
  a) our
  b) you
  c) us
  d) ours
 
 9) I have to read all __________ articles before tomorrow.
  a) this
  b) that
  c) there
  d) these
 
 10) He'll arrive in London __________ September 20th.
  a) on
  b) in
  c) from
  d) at
 
 11) James will be in his office __________ 10:30 and 2:00.
  a) since
  b) in
  c) to
  d) between
 
 12) Susan will be out of town __________ December 21st to December 31st.
  a) between
  b) from
  c) while
  d) since
 
 13) There is a big garden __________ my house.
  a) after
  b) next
  c) behind
  d) between
 
 14) The tree, __________ behind my house, gives a lot of shade.
  a) which it grows
  b) which grows
  c) grows
  d) it grows
 
 15 The dress __________ last night was very pretty.
  a) that you wore
  b) that wore
  c) wore it
  d) wore
 
 16) A dictionary is a book __________ the meanings of words.
  a) that explains
  b) that it explains
  c) explains
  d) explains them
 
 17) Susan is the woman __________ get my new job.
  a) who she helped me
  b) who helped me
  c) who I helped her
  d) she helped me
 
 18) Learning foreign languages __________ important.
  a) is
  b) are
  c) have
  d) are having
 
 19) We always __________ a present to Elsa on her birthday.
  a) are taking
  b) taking
  c) take
  d) are taken
 
 20 ) Kevin can't talk on the phone because he __________ dinner right now.
  a) is eating
  b) eats
  c) has eaten
  d) has been eating